ปิดบริการเกมส์คิวต์อย่างถาวรแล้ว
ขอขอบคุณที่ท่านให้การสนับสนุนด้วยดีมาโดยตลอด